O lešení FOX

 
Lešení FOX patří do zvláštní skupiny závěsných lešení a úspěšně vyplňuje mezeru mezi velkoplošnými lešeními a horolezeckými technikami. Nejčastějšími uživateli lešení FOX jsou klempířské a pokrývačské firmy, které oceňují mimo zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, také zvýšení produktivity a kvality práce, ale i nemalé úspory za zábory veřejného prostranství. Lešení FOX je výborným řešením na místech, kde jsou pěší zóny nebo ulice s vysokou frekvencí osob a v úzkých uličkách v historických jádrech měst.
 
Charakteristika
Lešení FOX je určeno pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam.

Lešení FOX řeší:
 • problém se stavbou lešení od paty budovy, jehož stavba je časově i finančně náročná
 • problém s používáním mobilních plošin a horolezeckých technik, které jsou při dlouhodobé používání finančně náročné
 • problém placení záboru veřejného prostranství
 • zvýšení bezpečnosti a kvality práce

Výhody lešení FOX:
 • šetří čas i peníze
 • malý skladovací objem
 • rychlá a snadná montáž
 • zajišťuje prostor pod lešením na frekventovaných místech a neubírá plochu staveniště
 • tvoří ochrannou a záchytnou konstrukci
 • variabilita použití
 • konkurenční výhoda

Techická způsobilost
Lešení FOX odpovídá požadavkům souvisejících předpisů a to zejména : ČSN 738101:2005 " Lešení. Společná ustanovení" , ČSN 738106:1981 " Ochranné a záchytné konstrukce" , včetně změn , ČSN 12811-1:2004 " Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh"
Na závěsné konzolové lešení FOX vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i., certifikát č.235/056/2007, ze dne 5.12.2007.

Lešení FOX je vyráběno ve třech základních variantách: s kotvou, s ráhnem, na šikminu
 

VARIANTA S KOTVOU

varianta-s-kotvou.jpgTato varianta se využívá u staveb, kde můžeme vrtat do obvodové zdi, zejména u novostaveb před omítkami a u rekonstrukcí starých domů, je výhodné použít alternativu kotvy průchozí. Konzola lešení FOX je v této variantě zavěšena na kotvě procházející otvorem o průměru 22 mm vyvrtaným skrz zed'.

U staveb, které mají rekonstrukci fasády již za sebou, nebo se do fasády nesmí příliš zasahovat jako např. u památkových objektů, je vhodné využít alternativy chemické nebo hmoždinové kotvy. Tyto kotvy se osadí do děr v plášti budovy a po demontáži se zapraví.

Při použití jiných závěsů dodávaných k lešení FOX (šroubový, třmenový, úhelníkový) je možné tuto variantu upevnit i přímo na krov.

Alternativy upevnění:
- průchozí kotva
- chemická kotva
- hmoždinová kotva

Lešení se zavěsí na kotvu upevněnou přímo v nosném obvodovém zdivu. Vytvoří se patro lešení umístěné pod římsou, atikou, nebo kdekoliv jinde, kde je třeba. Takto upevněné lešení nijak nezasahuje do prostoru střech. Podlaha o šířce 0,6 - 1,4 m lze zabezpečit geotextílií. Výška zábradlí se pohybuje mezi 1,1 - 2,5 m, zajišťuje se lešenářskými sítěmi. Lešení FOX tak díky svému zabezpečení umožňuje stavebním firmám provádět náročné stavební práce i na velmi frekventovaných místech. Další výhodou je, že při budování nástaveb, jsou i stávající byty chráněny před vykrádáním, neboť lešení není stavěno od země.
 

VARIANTA S RÁHNEM

varianta-s-rahnem.jpgVyužívá se zejména na střechách, které jsou bez střešní krytiny nebo mají skládanou krytinu a lze ji dočasně rozebrat. Hák ráhna se jednoduše zahákne za pozednici, zeď, atiku nebo pomocný trám.
Jako předchozí varianta nám dává vybrat z několika alternativ. Varianta s ráhnem má pět způsobů uchycení , které umožňují lešení osadit přímo na krov. Výška podlahy vůči krovu je nastavitelná.

Alternativy upevnění:
- hák
- šroubový závěs
- třmenový závěs
- úhelníkový závěs šroubovací
- úhelníkový závěs přibíjecí
 

VARIANTA NA ŠIKMINU

varianta-na-sikminu.jpgVarianta na šikminu je s oblibou využívána na strmých mansardových střechách pro pokrývačské práce, pro výstavbu a opravy komínů nebo montáž konstrukcí nad úrovní střešního pláště. V této variantě je základní konzola lešení FOX obrácena opačně a kotvena přímo do krovu.

I tato varianta se vyznačuje možností využití lešení v různých alternativách, které jsou závislé na možnosti upevnění lešení

Alternativy upevnění:
- šroubový závěs
- třmenový závěs
- úhelníkový závěs šroubovací
- úhelníkový závěs přibíjecí
 
Orientační cena za pronájem závěsného konzolového lešení FOX je cca 2300,- až 2900,- Kč/1bm bez DPH na jeden kalendářní měsíc včetně montáže a demontáže. V ceně není obsažena doprava. Cena se odvíjí od způsobu kotvení, pronajatých metrech a délce nájmu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

a) zařazení podle ČSN 73 8101 tab. 6:
lehké závěsné konzolové lešení třídy 1
b) určení:
údržbářské a montážní práce
c) nosnost (dovolené nahodilé zatížení pracovní podlahy):
0,75 kN.m-2 např.: 2 pracovníci + 40 kg materiálu / 1 pole nebo 1 pracovník + 2 vědra 10 l + 90 kg mat. / 1 pole. Pro variantu s ráhnem (vzhledem k šířce pracovní podlahy jen 0,6 m) je nosnost redukována na: 1 pracovník + 1 vědro 10 1 / 1 pole
d) šířka pracovní podlahy:
minimálně. 0,6 m, maximálně 1,4 m
e) obestavěná délka:
20 metrů při základní rozteči pozic 2 m a 11 konzolách v sadě
f) podlaha:
volně ložené fošny 45 x 210 mm x 4,8 m (součást sady), případně tl. 50 mm a šířky min.160 mm. Přesah fošen přes konzoly musí být min. 300 mm na obě strany. Proti posunutí se fošny zalištují připevněním třmenů.
g) zábradlí:
sloupek - ocelový se třmeny na příčky zábradlí
madlo - ocelové - možno instalovat pro zvýšení tuhosti sestaveného lešení
příčka a zarážka - dřevěná prkna 28 x 150 mm x 2,8 m (součást sady). Proti vysunutí je každá příčka na sloupku zajištěna vrutem
h) kotvení:

h.1. kotvy
1) průchozí: osazuje se do průchozího otvoru o průměru 22 mm v obvodové nosné zdi. Lze použít do tloušťky zdi 500 mm - při standardní délce kotvy. Upevňuje se maticí kotvy s podložkou klíčem č. 30. Dále se dodávají průchozí kotvy do délky až 1 000 mm. Před montáží kotev je třeba posoudit, zda zeď nebo konstrukce bezpečně přenese dvojnásobné zatížení od kotvy.
2) chemická: používá se při nemožnosti vrtat skrz (obytné místnosti nebo zdi širší než 1 m). Princip kotevní pouzdro s vnitřním závitem se zalepí chemickými maltami do plné cihly, betonu nebo kamene. Po utvrzení se zkontroluje kvalita ukotvení. Na takto připravenou kotvu se nainstaluje držák kotvy pro závěsné konzoly lešení.
3) hmoždinová: Pro montáž do betonu nebo kamene. Používají se ocelové segmentové hmoždiny pro těžká kotvení (např. OMO). Na osazenou a přeměřenou hmoždinu se upevní držák kotvy pro zavěšení sestavené konzoly lešení

h.2. závěsy
1) úhelníkový: upevňuje se na krokev 8+1 ks hřebíky 4x100 mm. Existuje v pravém i levém provedení pro přibití na krokev ze strany s lepším přístupem. Ve variantním provedení se upevňuje 3 vruty 10x80 mm a 1 hřebíkem 4x100 mm.
2) šroubový: instaluje se do průchozího otvoru o průměru 18 mm vyvrtaného ve středu krokve. Upevní se dotažením matice závěsu s podložkou klíčem č. 30.
3) třmenový: našroubuje se zezadu krokve a dotáhne klíčem č. 30 tak, aby se celé ozuby zaryly do hranolu.

i) doba použitelnosti:
cca 10 let - série a rok výroby jsou vyraženy na výztuze konzoly.
 
SEZNAM DÍLCŮ
číslo
dílce
(náhled)
název dílce hmotnost
1 ks (kg)
počet kusů u varianty
A
s kotvou
B
s ráhnem
C
na šikminu
sada
univerzální
ks na 1 sestav.pozici / ks na 1 sadu (11 pozic)
1 konzola 6,30 1/11 1/11 1/11 11
2 kulisa 2,40 1/11 1/11 1/11 11
3 opěra 3,70 1/11 2/22 1/11 22
4 nosník 3,00 1/11   1/11 11
5 ráhno 5,80   1/11 1/11 11
6 nástavec ráhna 3,40   1/11 1/11 11
7 hák 2,10   1/11 1/11 11
8 nosník ráhna 1,60   1/11 1/11 11
9 sloupek zábradlí 3,80 1/10 1/10 1/10 10
10 boční zábradlí 7,90 /2 /2 /2 2
11 příčka 2 m 6,00 /10 /10 /10 10
12 spojka 2,10 /10 /10 /10 10
13 T-kus 0,60 1/11 1/11 1/11 11
14 závlačka 0,10 7/78 10/112 8/91 112
15 pojistka 0,03 2/25 2/25 2/25 25
16 třmen 0,15 /26 /21 /26 26
17 řetězové táhlo 1,10 1/11     11
18 kotva s podložkou a maticí 2,00 1/11 (1/11) (1/11) 11
19 třmenový závěs 4,20 (1/11) (1/11) (1/11) 11
20 šroubový závěs s maticí závěsu 0,60 (1/11) (1/11) (1/11) 11
  úhelníkový závěs          
21 - přibíjecí - pravý 0,60 (1/4) 1/4 1/4 4
22 - levý 0,60 (1/7) 1/7 1/7 7
23 - šroubovací - pravý 0,60 (1/4) (1/4) (1/4) 4
24 - levý 0,60 (1/7) (1/7) (1/7) 7
25 podlahová fošna 20,00 /20 /15 /20 20
26 příčka zábradlí (i zarážka) 6,70 /30 /60 /30 60
27 opěrný trámek 0,80     1/11 11
28 roznášecí deska 0,30 1/11 (1/11) (1/11) 11
29 bedna 7,70 /1 /1 /1 3
30 maticový klíč č. 30   /1 ( /1) ( /1) 1
31 vrut 10 x 80 0,05 (3/35) (3/35) (3/35) 35
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.