Úvodní stránka

Zvedněte hlavy! Nad vámi se pracuje…

Autor:Jan Strakoš Datum:2.6.2014

Zvedněte hlavy! Nad vámi se pracuje…

Doby, kdy celé fasády rekonstruovaných budov halilo lešení, jsou dávno pryč. Úspora nákladů na objem pomocné konstrukce i maximální zachování provozu kolem objektu si vynutily ve zvýšené míře používání závěsných lešení. Zejména pokud jde o práce v horních partiích budov, tedy na střechách. Systémovým řešením tohoto typu je lešení Fox, které vyplňuje mezeru mezi velkoplošnými lešeními a horolezeckými technikami.
Produktovým manažerem lešení Fox ve firmě Coleman S.I., a.s. je Jan Strakoš, který se závěsným konzolovým lešením a kotvením zabývá už téměř patnáct let. Tohoto odborníka jsme požádali o bližší seznámení s problematikou závěsných lešení.
Základním parametrem lešení je šířka podlahy, která je standardně 80 cm. Lze ji ale rozšířit až na 1,5 m v závislosti na velikosti římsy, případně přesahu střechy, tak aby lešení bylo opravdovým přínosem pro pracovníky. Určeno je pro lehké opravné a údržbářské práce a také pro práce na střeše. Udávaná nosnost lešení je do 250 kg/2 bm lešení (což je jedno pole lešení), to znamená v praxi dva lidi a asi 50 kg materiálu. Standardní výška zábradlí se odvíjí od normových požadavků a činí 1,1 m, ale i ji lze individuálně upravit podle požadavků až na 3 m.
Uvedené statické parametry zabezpečuje vlastní konstrukce lešení Fox, tvořená žárově pozinkovaným Jäklem, odolávajícím všem povětrnostním vlivům. Pro podlahu a výplň zábradlí se pak používají fošny a desky, a to z důvodu variability a možnosti přizpůsobení se jakémukoliv tvaru střechy či fasády. K základnímu popisu lešení Fox pan Strakoš uvádí: „Lešení má tři základní varianty, a to variantu s kotvou, která se používá nejčastěji, a dále se dělí podle typu kotvení na tu s chemickou kotvou, s kotvou průchozí a s hmoždinkovou kotvou. Druhá varianta je takzvaná s ráhnem a třetí na šikminu.“
Protože lešení je v popisovaných parametrech schváleno státní zkušebnou, není při jeho stavbě nutno zpracovávat statický výpočet. „Jediné posouzení, které je nutné,“ doplňuje pan Strakoš „je, že zdivo, do kterého se kotví, musí být nosné! U nesoudržných fasád a speciálních fasád (např. s kovovým či keramickým obkladem) pořád platí, že se musí kotvit do nosných materiálů, a tak i v těchto případech se musí najít nosný prvek. V praxi to probíhá tak, že se vždy jede na konkrétní stavbu a tam se hledá nejvhodnější typ kotvení. Kotví se chemickými kotvami, kotvami průchozími, hmoždinkovými kotvami, háky a dalšími přípravky, vždy záleží na tom, kde se lešení staví a do jakého materiálu se kotví. Kotvící body přitom určuje vedoucí montážní pracovník a to v závislosti na tvaru a struktuře fasády a přesahu římsy střechy.
Standardní rozteč jednotlivých podpůrných konzol je 2 m, ale je možné ji třeba na základě velikostí oken či štukování reliéfů na fasádě zmenšit (až na 1 m) nebo naopak zvětšit (až na 3,5 m). Jednotlivé konzoly, které se opírají o fasádu, mají dostatečnou roznášecí plochu tak, aby nedošlo k poškození fasády. Pokud to však situace vyžaduje, například u zcela nových fasád, je možno opěru navíc zabalit do geotextílie. Vlastní montáž lešení provádí výškoví pracovníci, vyškolení na daný typ lešení Fox. „Ani plošina, ani jeřáb k tomu nejsou nutné,“ upřesňuje pan Strakoš „to by byly náklady navíc. Montážní pracovník nejprve vyvrtá otvor pro chemickou nebo jinou kotvu, osadí ji a vyzkouší tahoměrem, zda v podkladu stoprocentně drží. Do takto připravených kotev se osadí vlastní konzola, na kterou se poté pokládá podlaha tvořená fošnami, závěrečným krokem je nasazení zábradlí. Po postavení celého lešení se toto zabalí do geotextílie a sítě.“ Stabilita lešení je po postavení zajištěna spojením každého dřevěného dílu (podlaha, zábradlí) s vlastní železnou konstrukcí pomocí vrutů. Tímto se lešení ztuží a zpevní.
A jaké bezpečnostní atributy musí lešení splňovat, a to jak vzhledem k montážníkům, tak pracovníkům i civilním osobám pohybujícím se pod ním? „Během stavění a při demontáži lešení vyžadujeme kvůli bezpečnosti zábor pod stavbou. Například při vrtání chemických kotev může případně odpadnout kousek omítky,“ odpovídá pan Strakoš „nebo může při manipulaci dojít k nečekanému spadnutí materiálu. Po postavení lešení již zábor pod stavbou není nutný, jelikož podlaha je pokryta geotextílií a zábradlí je přikryté lešenářskou sítí. Takto zabalené lešení splňuje všechny prvky bezpečnosti práce.
Hlavní výhodou lešení Fox je stavba pouze ve výšce, kterou pracovník potřebuje, tudíž odpadá pracné a zdlouhavé stavění lešení od paty budovy, a s tím také padá placení záboru. U lešení Fox je cena stále stejná bez ohledu na to, staví-li se v 5 m výšky nebo 50 m výšky. Stále se jedná o stejné běžné metry jako je délka okapu. Benefitem je i to, že tento typ lešení lze používat nejen na bytových domech, ale v nemalé míře také na historických budovách, jelikož se nijakým způsobem nenarušuje interiér. Navíc je velmi šetrné i k fasádě a ornamentům na ní. Dokladem jsou samotné reference použití lešení Fox firmou Coleman S.I., a.s., a to na Pražském hradě, Týnském chrámu, Klementinu, Stavovském divadle, Hlavní poště Bratislava, Arcibiskupském paláci v Olomouci, Kolovratském paláci, Parlamentu ČR, Staroměstské radnici v Praze a na mnoha jiných.

+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia